ક્યારેય પણ પથારીમાં બેસીને ભોજન કરવું જોઈએ નહી, રાહુ થઈ જાય છે નારાજ

Last Updated on September 20, 2020 by આધુનિક જીવનશૈલીમાં, આપણે જે રીતે ખાઈએ છીએ તેમાં ઘણું પરિવર્તન આવ્યું છે. પહેલા લોકો જમીન પર સુખાસનમાં બેસીને ખાવાનું ખાતા હતા. તેઓ જમતી વખતે કોઈની સાથે વાત કરતા ન હતા. જ્યોતિષવિદ્યાના દ્રષ્ટિકોણથી, ખાવાની ટેવનો પ્રભાવ આપણા ગ્રહો પર પડે છે. તમારા પલંગ પર … Continue reading ક્યારેય પણ પથારીમાં બેસીને ભોજન કરવું જોઈએ નહી, રાહુ થઈ જાય છે નારાજ