જલ્દી કરો! પોસ્ટ ઓફિસમાં આ પદ પર નીકળી વેકેન્સી, અહીંયા જાણો કેવી રીતે કરશો અરજી

Last Updated on August 1, 2020 by Karan ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસમાં સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવરોંના પદ પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. ઈચ્છુક અને યોગ્યતાધારી ઉમેદવાર નક્કી કરેલ તિથિ સુધી ડ્રાઈવરના પદ પર નોકરી મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે. ખરેખર મેલ મોટર સર્વિસ કોટિ હૈદરાબાદે ડાક વિભાગમાં સ્ટાફ કાર … Continue reading જલ્દી કરો! પોસ્ટ ઓફિસમાં આ પદ પર નીકળી વેકેન્સી, અહીંયા જાણો કેવી રીતે કરશો અરજી