જલ્દી કરો! પોસ્ટ ઓફિસમાં આ પદ પર નીકળી વેકેન્સી, અહીંયા જાણો કેવી રીતે કરશો અરજી

ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસમાં સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવરોંના પદ પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. ઈચ્છુક અને યોગ્યતાધારી ઉમેદવાર નક્કી કરેલ તિથિ સુધી ડ્રાઈવરના પદ પર નોકરી મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે. ખરેખર મેલ મોટર સર્વિસ કોટિ હૈદરાબાદે ડાક વિભાગમાં સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવરના 05 પદ પર ભરતી કરવા માટે અરજી … Continue reading જલ્દી કરો! પોસ્ટ ઓફિસમાં આ પદ પર નીકળી વેકેન્સી, અહીંયા જાણો કેવી રીતે કરશો અરજી