આ સરકારી સ્કીમમાં દરરોજ માત્ર 7 રૂપિયા જમા કરીને મેળવી શકો છો દર મહિને 5000 રૂપિયા, વાંચો કેવી રીતે

Last Updated on July 13, 2020 by pratik shah અટલ પેન્શન યોજના (APY) એ એક યોજના છે જે દેશના અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો માટે 6૦ વર્ષની વય પછી, દર મહિને રૂ .૧,૦૦૦ થી લઈને 5,000 સુધીની નિશ્ચિત માસિક પેન્શનની ખાતરી કરે છે. આ પેન્શન યોજના જૂન 2015 માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે લાગુ … Continue reading આ સરકારી સ્કીમમાં દરરોજ માત્ર 7 રૂપિયા જમા કરીને મેળવી શકો છો દર મહિને 5000 રૂપિયા, વાંચો કેવી રીતે